sure set

تعداد

 

سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)

 

سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)

 

سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)

ویژگی ها:

1-بدون جمع شدگی

2-غلظت قابل تنظیم(به کمک آب)

3-عملکرد قابل پیش بینی و معین شده

4-اتصال بسیار خوب به فولاد و بتن

5-توسعه مقاومت زود رس حتی در شکل روان

موارد استفاده:

شور ست 5000 به گونه ای فورموله شده است که بتوان آن را به شکل خمیری یا روان استفاده نمود. و به آسانی میتوان آن را برای تسطیح و گروت ریزی و یا پرکردن گودال ها به کار برد. 

ضخامت قابل اجرا حدود 35 تا 45 میلیمتر میباشد.